top of page

Verksamheten drivs i företagsformen ekonomisk förening. K.I.M! verkar i region Norra Mellansverige med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt i region Östra Mellansverige som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

  K.I.M! vänder sig till alla - vi skapar plats i verksamheten och i samhället.   

SROI – Social Return on Investment

Sedan lång tid har verksamheters effektivitet i huvudsak mätts i strikt ekonomiska termer. Resurser till och inom verksamheterna har dessutom fördelats på samma grund. SROI har en bredare ansats genom sitt fokus på det värde verksamheter skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Värden som dessutom presenteras i ett monetärt mått - SROI värde.


SROI är en effektbaserad metod, vilket innebär att faktisk förändring snarare än resultat fokuseras. Resultat handlar primärt om den kvantitativa summan av en aktivitet. Det innebär att ett resultat av en utbildningsinsats som syftar till att få människor i arbete är antalet personer som genomgått utbildningen. Exempel på effekter är ökat självförtroende och ökad disponibel månadsinkomst som en konsekvens av de jobb som utbildningsinsatsen leder till.


Metoden bygger på intressentinvolvering, där intressenterna är de personer som deltar i insatsen, analys av samt användandet av beviskedjor för att tydliggöra hur värde skapas. En beviskedja beskriver hur insatser omvandlas till aktiviteter, resultat och effekter, vilken betydelse aktiviteterna har för den aktuella förändringen, och slutligen hur mycket värde verksamheten skapar. SROI är dessutom en av få metoder som beräknar det ekonomiska värdet av effekter som saknar marknadsvärde, exempelvis självkänsla, miljöutsläpp och social integration.


Med en sådan ansats kan en total bild av förhållandet mellan investering och värde skapas. SROI handlar således om nytta snarare än pengar. Att använda pengar som storhet syftar till att utnyttja ett redan vedertaget språk för att kommunicera värde, och därmed förbättra möjligheterna till resursfördelning baserad på inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt ansvarstagande.


En SROI analys genomförs i sex steg som innefattar en många bedömningar och avvägningar, metoden har därför sin grund i sju principer som skall vara vägledande i arbetet och säkerställa en väl genomförd, transparent och trovärdig analys.


De sex stegen:

1. Fastställ analysens omfattning och identifiera de huvudsakliga intressenterna, det vill säga målgrupperna - personerna insatsen är till för.

2. Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter

3. Mät effekterna och ge dem ett värde

4. Fastställ påverkan

5. Beräkna SROI-förhållandet

6. Redovisa, använd och förankra

De sju principerna:

1. Intressenterna - de som upplever förändring - är centrala i processen

2. Förstå vad som förändras för intressenterna

3. Värdera det som är relevant med hjälp av monetära proxytermer

4. Inkludera bara det väsentliga

5. Överdriv inte

6. Var öppen och transparent

7. Kontrollera resultaten externt

bottom of page